Spring naar content

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen het vertaalbureau en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever tenzij het vertaalbureau met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 2 – Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

 1. 2.1  Algemene aanbiedingen en prijsopgaven van het vertaalbureau zijn vrijblijvend.
 2. 2.2  Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien het vertaalbureau vóór deopgaaf de volledige tekst nog niet heeft kunnen inzien. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van het vertaalbureau of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging door het vertaalbureau van een door de opdracht- gever verstrekte opdracht.
 3. 2.3  Het vertaalbureau mag als haar opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan het vertaalbu- reau heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan het vertaalbureau zijn verstrekt.

Artikel 3 – Wijziging/intrekking van opdrachten

 1. 3.1  Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is het vertaalbureau gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is opdrachtgever betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd.
 2. 3.2  Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het reeds uitgevoer- de deel van de opdracht verschuldigd alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. Het vertaalbureau stelt het reeds ver- vaardigde werk ter beschikking van de opdrachtgever.
 3. 3.3  Indien het vertaalbureau voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd, kan het vertaalbu- reau de opdrachtgever een vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht in rekening brengen.

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten, geheimhouding

 1. 4.1  Het vertaalbureau is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.
 2. 4.2  Het vertaalbureau zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk be- handelen. Het vertaalbureau zal haar medewerkers tot geheimhouding verplichten. Het vertaalbureau is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door haar medewerkers indien zij aan- nemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
 3. 4.3  Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft het vertaalbureau het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd haar verantwoordelijkheid voor de vertrouwelij- ke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Het vertaalbureau zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.
 4. 4.4  Waar mogelijk verstrekt de opdrachtgever op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst alsmede documentatie en terminologie, indien beschikbaar. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 5 – Termijn en tijdstip van levering

 1. 5.1  De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is over- eengekomen. Het vertaalbureau is gehouden om de cliënt in kennis te stellen bij vertraging. Dit kan mon- deling of schriftelijk
 2. 5.2  Bij toerekenbare overschrijding van de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen termijn is de opdracht- gever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. De aangevangen werkzaamheden worden tot en met de stopzetting naar rato gefactureerd. Het vertaalbureau is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
 3. 5.3  De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending per gewone post, telefax, telex, koerier, modem of email.
 4. 5.4  Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

Artikel 6 – Honorarium en betaling

 1. 6.1  Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een bij het vertaalbureau geldend woord- of uurtarief, tenzij anders overeengekomen. Voor andere werkzaamheden dan vertaalwerk kan een honorarium op basis van een uurtarief in rekening worden gebracht. Het vertaalbureau kan tevens naast haar honorarium de ver- schotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.
 2. 6.2  Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.
 3. 6.3  Declaraties dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin dedeclaratie is gesteld. Er wordt 2% kredietbeperking in rekening gebracht. Bij niet-tijdige betaling is de op- drachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
 4. 6.4  Ingeval van buitengerechtelijke incassokosten geldt een incassotarief van 15% over de eerste € 2.500,- van de hoofdsom met rente en een tarief van 10% over het meerdere, met een minimum van € 150,-.

Artikel 7 – Reclames en Geschillen

 1. 7.1  De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk aan het vertaalbureau kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan het vertaalbureau te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
 2. 7.2  Indien de klacht gegrond is, zal het vertaalbureau het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of ver- vangen dan wel, indien het vertaalbureau redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan vol- doen, een reductie op de prijs verlenen.
 3. 7.3  Indien opdrachtgever en vertaalbureau niet binnen een redelijke termijn tot een oplossing ten aanzien van de klacht komen, kan binnen twee maanden nadat zulks is komen vast te staan het geschil door par- tijen worden voorgelegd aan het bestuur van de Aapeha. Beslechting van het geschil vindt alsdan plaats overeenkomstig het Geschillenreglement Aapeha. De geschillencommissie doet een voor partijen bin- dende uitspraak.
 4. 7.4  Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het gedeelte van het gele- verde werk waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken en het geleverde vervol- gens aan een derde heeft doorgeleverd.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid; vrijwaring

 1. 8.1  Het vertaalbureau is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan het vertaalbureau toerekenbare tekortkoming. Het vertaalbureau is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aanspra- kelijkheid is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.
 2. 8.2  Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft het vertaalbureau van iedere aansprakelijkheid.
 3. 8.3  De beoordeling van de vraag of een te vertalen tekst of een vertaling bepaalde risico’s voor letselschadebehelst blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 4. 8.4  Het vertaalbureau is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoeringvan de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Het vertaal- bureau is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechno- logie en moderne telecommunicatiemiddelen.
 5. 8.5  De aansprakelijkheid van het vertaalbureau is in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van ¤ 450,- per gebeurtenis.
 6. 8.6  De opdrachtgever verplicht zich het vertaalbureau te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprake- lijkheid van het vertaalbureau bestaat.

Artikel 9 – Ontbinding

 1. 9.1  Het vertaalbureau is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Zij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het haar toekomende vorderen.
 2. 9.2  Indien het vertaalbureau door omstandigheden die niet voor haar risico komen niet meer aan haar ver- plichtingen kan voldoen, heeft zij zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeen- komst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, of andere omstandigheden waarop het vertaalbureau geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 10 – Auteursrechten

 1. 10.1  Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt het vertaalbureau het auteursrecht op door het vertaalbureau vervaardigde vertalingen en andere teksten.
 2. 10.2  De opdrachtgever vrijwaart het vertaalbureau tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoe- ring van de overeenkomst.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

 1. 11.1  Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en het vertaalbureau is Nederlands recht van toe- passing.
 2. 11.2  Alle geschillen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij overeen- komstig artikel 7.3 bindende uitspraak is verkregen van de geschillencommissie van de Aapeha.

Artikel 12 – Deponering en inschrijving

 1. 12.1  Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda nr. 20102150.
 2. 12.2  Aapeha (Association International des Interprètes et des Traducteurs, Association of International Inter-preters and Translators).

Voorwaarden gedeponeerd te Breda ING: 49.56.833
IBAN: NL53INGB0004956833
BIC: INGBNL2A